Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1078/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędzia SO Bożena Rządzińska

Sędzia SO Sławomir Zieliński

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko K. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 29 maja 2013 roku

sygn. akt I C 134/13

oddala apelację.