Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 395/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Kurek

Protokolant starszy sekretarz sądowy Emilia Jankowska

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Białogardzie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. w B.

przeciwko E. S.

o zapłatę

I.  umarza postępowanie w części dotyczącej kwoty 610,00 zł (sześciuset dziesięciu złotych),

II.  zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powódki (...) S.A. w B. kwotę 524,60 zł (pięciuset dwudziestu czterech złotych sześćdziesięciu groszy),

III.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

IV.  znosi wzajemnie koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego, między stronami.