Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 1089/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Turku Wydział I Cywilny

w składzie

Przewodniczący - SSR Barbara Sowińska

Protokolant st. sek. sąd. K. B.

po rozpoznaniu w dniu 19.04.2018 roku

w T.

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.

przeciwko W. G.

o zapłatę

1.utrzymuje wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Turku z dni 07.12.2017r. w całości w mocy

2.przyznaje ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Turku) na rzecz radcy prawnego M. D. kwotę 2.952 zł brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu