Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 905/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant: staż. A. K.

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa B. K. i M. K.

przeciwko A. J.

o zapłatę

1.  zasądza od A. J. solidarnie na rzecz B. K. i M. K. kwotę 84.243,67 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12.04.2012 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od A. J. solidarnie na rzecz B. K. i M. K. kwotę 9.294,47 zł (dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje ściągnąć z roszczenia zasądzonego w punkcie 1. (pierwszym) wyroku na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 575,22 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze) tytułem nieuiszczonych wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

5.  nakazuje pobrać od A. J. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 703,04 zł (siedemset trzy złote cztery grosze) tytułem nieuiszczonych wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

6.  nakazuje zwrócić z konta sum na zlecenie Sadu Okręgowego w Łodzi na rzecz B. K. i M. K.:

a) kwotę 1.052,30 zł z tytułu niewykorzystanej zaliczki na biegłego zarejestrowanej pod poz. 2411 130863;

b) kwotę 852,17 zł z tytułu niewykorzystanej zaliczki na biegłego zarejestrowanej pod poz. 500025667647;

7.  nakazuje zwrócić z konta sum na zlecenie Sadu Okręgowego w Łodzi na rzecz A. J.:

a) kwotę 270,65 zł z tytułu niewykorzystanej zaliczki na biegłego zarejestrowanej pod poz. 500025667727;

b) kwotę 287,67 zł z tytułu niewykorzystanej zaliczki na biegłego zarejestrowanej pod poz. 2411 170259.