Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2602/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16. października 2018 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Justyna Jeleń,

po rozpoznaniu w dniu 16. października 2018 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko A. Ł.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  oddala powództwo w całości;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.434,00 zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu – zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska–Ośko