Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 272/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 października 2010r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w składzie następującym Przewodniczący: S.S.O Danuta Kiepurska Protokolant: protokolant sądowy- stażysta Marcin Kmiecicki po rozpoznaniu w dniu 21 września 2010 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa : G. L. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) w G.

przeciwko : (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zapłatę kwoty 48.497,64 zł.

Zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz G. L. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) w G. kwotę 48.497,64 zł ( czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 64/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 07 grudnia 2009 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.842 zł ( cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Danuta Kiepurska