Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1759/18 Sprostowano postanowieniem z dnia 28.03.2019 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Jacek Świerczyński

Sędziowie: S.O. Bogdan Jachowicz

S.R. Tomasz Kalsztein

Protokolant: staż. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G.

przeciwko P. K. (1)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 25 czerwca 2018 roku, sygn. akt I C 272/17

1. oddala apelację;

2. zasądza od P. K. (2) na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G.

kwotę 1800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

3. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Łęczycy na rzecz radcy prawnego M. M. kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.