Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1940/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 grudnia 2018 r. w Łodzi

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W.

przeciwko M. T.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 30 sierpnia 2018 roku, sygn. akt I C 1431/17

oddala apelację.