Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX U 398/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 19 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Konrad Kujawa

Protokolant:Anna Czerwińska

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa E. F.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania E. F. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. z dnia 1 sierpnia 2018 r., znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. z dnia 1 sierpnia 2018 r., znak (...) w ten sposób, że przyznaje E. F. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 13 kwietnia 2018 r. do dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz ustala, że E. F. nie ma obowiązku zwrotu zasiłku chorobowego za ten okres.