Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Ga 213/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2019 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki (spr.)

Sędziowie: SO Beata Hass – Kloc

SR del. do SO Grzegorz Barnak

Protokolant: Barbara Ćwiok

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2019 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: M. Z. i S. Z.

przeciwko: P. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt V GC 19/17

I.  oddala apelację,

II.  zasądza solidarnie od powodów M. Z. i S. Z. na rzecz pozwanego P. K. kwotę 1.900,29 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych 29/100) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Beata Hass – Kloc SSO Andrzej Borucki SSR del. do SO Grzegorz Barnak