Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI GC 405/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marta Zalewska

Protokolant: Agnieszka Kozłowska

po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółka jawna J. K. i Wspólnicy w P.

przeciwko: (...) SA V. (...) w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) SA V. (...) w W. na rzecz powoda (...) Spółka jawna J. K. i Wspólnicy w P. kwotę 142.000zł (sto czterdzieści dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2017r. do dnia zapłaty

II.  umarza postępowanie co do kwoty 300zł (trzysta złotych) z ustawowymi odsetkami w transakcjach handlowych od niej

III.  w pozostałej części oddala powództwo

IV.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.532zł (dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote) tytułem kosztów procesu.