Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 490/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Woźniak

Sędziowie SO Agnieszka Górska (spr.)

SR (del.) Monika Rzepiejewska

Protokolant stażysta Adamina Radaszewska

po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...). (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 1 marca 2018 r. roku, sygn. akt X GC 694/17

uchyla zaskarżony wyrok w punkcie II w części co do kwoty 9055 zł (dziewięciu tysięcy pięćdziesięciu pięciu złotych) oraz w punkcie III, znosi postępowanie poczynając od dnia 24 października 2017 r. i przekazuje sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Monika Rzepiejewska Agnieszka Woźniak Agnieszka Górska