Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3348/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca SSO Iwona Matyjas

Protokolant stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania S. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

o rozliczenie renty z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania S. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 26 sierpnia 2014 roku znak (...)

1)  oddala odwołanie,

2)  wniosek ubezpieczonego S. J. o przeliczenie renty przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. celem wydania decyzji.