Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 756/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2018r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący p.o. SSO. Eryk Dąbrowski

Protokolant Urszula Majewska

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2018r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. T.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o uznania czynności prawnej za bezskuteczną

1.  uznaje za bezskuteczną do wysokości wierzytelności stwierdzonej tytułem egzekucyjnym w postaci wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi wyroku z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie X Gc 378/13 w stosunku do wierzycielki B. T. czynność prawną w postaci zawartej w dniu 12 września 2012r. przed prowadzącym Kancelarię Notarialną w Ł. przy ulicy (...) notariuszem E. Ś. i zarejestrowanej w repertorium A pod numerem 5958/2013 umowy przeniesienia na pozwaną wynoszącego 26/32 udziału w prawie użytkowania wieczystego objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi księgą wieczystą (...) działki gruntu numer (...) położonej w Ł. przy ul. (...) oraz takiego samego udziału w prawie własności znajdującego się na tej działce budynku;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz B. T. kwotę 44 745zł. (czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.