Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 113/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 kwietnia 2012r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Karolina Toczyńska

Protokolant: Karolina Ciołek

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2012r. w Warszawie
na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Ł. sp. j. z siedzibą w K. przeciwko(...) sp. k. z siedzibą w W.

o zapłatę

zasądza od pozwanej (...)
(...) sp. k. z siedzibą w W.
na rzecz powoda (...)
Ł. sp. j. z siedzibą w K.
kwotę:

a) kwotę 478.866,30 zł (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset
sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
9 listopada 2010 r. do dnia zapłaty

b) 31.144 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści cztery złote) tytułem zwrotu
kosztów procesu, w tym kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.