Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XVI GC 296/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Brodziak

Protokolant: aplikant radcowski Ilona Kasińska

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) Spółce komandytowej z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 36.062,80 złotych

I.  zasądza od(...)Spółki
komandytowej z siedzibą w W. na rzecz K. S. kwotę
36.062,80 zł (trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 80/100) z ustawowymi
odsetkami od dnia 29 listopada 2009 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  zasądza od (...) Spółki
komandytowej z siedzibą w W. na rzecz K. S. kwotę 4.221 zł
(cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Dorota Brodziak