Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 244/18

Sygn. akt VIII Pz 89/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Iwona Matyjas

Sędziowie: Sędzia SO Agnieszka Gocek

Sędzia SO Agnieszka Domańska-Jakubowska (spr.)

Protokolant: stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa D. T.

przeciwko P. (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością-spółce komandytowej w Ł.

o odprawę pieniężną

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie sygn. akt X P 41/18

oraz zażalenia pozwanej na postanowienie zawarte w punkcie II (drugim) wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie sygn. akt X P 41/18

1.  oddala apelację;

2.  oddala zażalenie;

3.  zasądza od D. T. na rzecz P. (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółki komandytowej w Ł. kwotę 1350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

SSO Agnieszka Domańska-Jakubowska SSO Iwona Matyjas SSO Agnieszka Gocek