Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 8/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Kempa

Sędziowie: Sędzia SO Iwona Matyjas

Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Kołacz

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko I. (...) Ł.

o odprawę pieniężną

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 2 listopada 2018 roku sygnatura akt XP 521/18

1.  zmienia zaskarżony wyrok i oddala powództwo;

2.  nie obciąża M. J. kosztami procesu za pierwszą i drugą instancję;

3.  zobowiązuje M. J. do zwrotu na rzecz I. A. (...) w Ł. spełnionego roszczenia z rygoru natychmiastowej wykonalności w wysokości (...),52 (pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu jeden złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy).

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska SSO Barbara Kempa SSO Iwona Matyjas