Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1763/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: SSO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: sekr. sąd. Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

J. H.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania J. H.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T.

z dnia 9 lipca 2018 roku znak (...)-2004

1.  oddala odwołanie;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego Z. S. kwotę 110,70 złotych (sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy) tytułem kosztów zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska