Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXI Pa 574/18

XXI Pz 259/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Ewa Wronka

Sędziowie:

SO Rafał Młyński

SR del. Krzysztof Kopciewski (spr.)

Protokolant:

sekr. sądowy Katarzyna Nowicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa M. L.

przeciwko Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (...) W. w Dzielnicy (...) w W.

o odprawę

na skutek apelacji wniesionej przez powódkę

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

z dnia 20 lutego 2018 roku sygn. akt VII P 1253/15

oraz na skutek zażalenia wniesionego przez powódkę

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

z dnia 16 lutego 2018 roku sygn.. akt VII P 1253/15

1.  oddala apelacje,

2.  odstępuję od obciążania M. L. kosztami zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej w całości,

3.  oddala zażalenie.

Rafał Młyński Ewa Wronka Krzysztof Kopciewski