Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant – stażysta M. K.

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 roku na rozprawie

sprawy M. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

z udziałem R. K.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu

na skutek odwołania M. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 11 lipca 2018 roku nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i stwierdza, że M. G. jako pracownik R. K. podlega od 9 października 2017 roku obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. na rzecz M. G. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.