Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1646/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Bartosz Kaźmierak

Sędziowie: Jolanta Jachowicz

(del.) Paweł Kowalczyk (spr.)

Protokolant: st.sekr.sad. Katarzyna Sasin-Oset

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2019 w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko (...)w P. (C.)

o zapłatę kwoty 20.515,91 zł

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 2018 roku, sygn. akt V GC 544/16

I.  zmienia punkt 2. zaskarżonego wyroku na następujący:

2.  zasądza od pozwanego (...)w P. (C.) na rzecz powoda J. B. odsetki:

-

ustawowe od kwoty 6.318,91 (sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) złotych za okres
od dnia 20 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

-

ustawowe za opóźnienie od kwoty 6.318,91 (sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) złotych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 maja 2017 r.;

-

ustawowe od kwoty 3.897,00 (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych za okres od dnia 5 sierpnia 2014 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r.;

-

ustawowe za opóźnienie od kwoty 3.897,00 (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 15 września 2017 r.

i oddala powództwo w pozostałej części;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego (...)w P. (C.) na rzecz powoda J. B. kwotę 601,00 (sześćset jeden) złotych tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

Jolanta Jachowicz

Paweł Kowalczyk

Bartosz Kaźmierak