Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1623/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie – SO Wojciech Borten

SO Radosław Olewczyński

Protokolant – sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 5 kwietnia 2019 roku w Łodzi sprawy

z powództwa A. K. i K. K.

przeciwko D. A.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 5 czerwca 2018 roku

sygn. akt II C 409/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od D. A. na rzecz A. K. i K. K. solidarnie kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

3.  przyznaje radcy prawnemu G. F. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) złotych brutto tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym i nakazuje wypłacić powyższą kwotę ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.