Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1685/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie – SO Wojciech Borten

SO Radosław Olewczyński

Protokolant – sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 5 kwietnia 2019 roku w Łodzi sprawy

z powództwa Z. C.

przeciwko Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 28 maja 2018 roku

sygn. akt II C 1049/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Z. C. na rzecz Towarzystwa (...) w W. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.