Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 1988/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w Łodzi

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

SR Mikołaj Pawłowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko G. F.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 18 września 2018 roku
sygnatura akt I C 392/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

,,1) zasądza od G. F. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1.153,01 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt trzy złote jeden grosz) wraz z liczonymi od tej kwoty odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 października 2016 roku do dnia zapłaty;

2) oddala powództwo w pozostałej części;

3) zasądza od G. F. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 317 zł (trzysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od G. F. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 193 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.