Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1996/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

SR Mikołaj Pawłowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. S.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2018 roku, sygn. akt II C 566/15

I.  z apelacji powódki zmienia zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że

w punktach 1 b) i 2 b) ustala datę początkową naliczania odsetek ustawowych na dzień 3 kwietnia 2015 r.;

II.  oddala apelację powódki w pozostałej części;

III.  oddala apelację pozwanego w całości;

IV.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.