Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant - st. sekr. sąd. M. K.

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku na rozprawie

sprawy J. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. z dnia 12 października 2018 roku znak (...)-2018

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zalicza do obliczenia wysokości kapitału początkowego J. G. okres jego pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w P. – od 17 lipca 1980 roku do 31 stycznia 1986 roku.