Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant – stażysta J. J.

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2019 roku na rozprawie

sprawy M. U.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o odpowiedzialność za długi spółki

na skutek odwołania M. U. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 21 lutego 2017 roku nr (...)

1.  oddala odwołanie,

2.  zasądza od M. U. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - I Oddziału w Ł. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.