Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1092/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz

Sędziowie: S.O. Bożena Rządzińska

S.O. Zofia Szcześniewicz

Protokolant Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa E. D. i P. D.

przeciwko (...) spółce jawnej z siedzibą w W.

o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 25 kwietnia 2013r. sygn. akt II C 658/11

oddala apelację.