Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2518/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 sierpnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant: stażysta Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy K. Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

z odwołania K. Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

z dnia 1 marca 2019 roku znak (...)

o wysokość emerytury

oddala odwołanie.