Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 380/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: Magdalena Taukin

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2019 r. w Szczecinie

sprawy z odwołania Ł. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania Ł. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.: z dnia 26 czerwca 2019 r., znak (...)-2019 - (...) oraz z dnia 3 lipca 2019 r., znak (...)-2019 - (...)

zmienia zaskarżone decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.: z dnia 26 czerwca 2019 r., znak (...)-2019 - (...) oraz z dnia 3 lipca 2019 r., znak (...)-2019 - (...) w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu Ł. K. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 4 czerwca 2019 r. do dnia 14 lipca 2019 r.