Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX U 394/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 6 września 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący:Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant:Patryk Kupis

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa E. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o świadczenie rehabilitacyjne

na skutek odwołania E. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 2 lipca 2018 r., znak (...)

I. zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 2 lipca 2018 r., znak (...) w ten sposób, że przyznaje E. S. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od dnia 29 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.;

II. w pozostałym zakresie oddala odwołanie.