Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 19/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. sygn. akt X GC 932/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach od I. do III. w ten sposób, że:

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 161,39 zł (trzech tysięcy stu sześćdziesięciu jeden złotych trzydziestu dziewięciu groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 18 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  ustala, że powód wygrał proces w 93%, a pozwany w 7%, pozostawiając rozliczenie kosztów procesu przed Sądem I instancji referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 455 zł (czterystu pięćdziesięciu pięciu złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Szczecinie kwotę 76,75 zł (siedemdziesięciu sześciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

SSO A. Wójcik-Wojnowska SSO N. Pawłowska-Grzelczak SSO A. Budzyńska