Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 132/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: (...)

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. w Szczecinie

sprawy z odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 11 stycznia 2018 r., znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 11 stycznia 2018 r., znak (...) w ten sposób, że uznaje, iż płatnik składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. nie ma obowiązku zwrotu zasiłku chorobowego wypłaconego E. W. za okres od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. oraz od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. wraz z ustawowymi odsetkami.