Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1742/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant: st.sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2019 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa E. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić adwokatowi A. Ś. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 8.856 (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych brutto, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu.