Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 619/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Barbara Kempa

Protokolant : stażysta Paulina Banasiak

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2019 roku w Łodzi

sprawy T. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

na skutek odwołania T. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 20 lutego 2019 roku znak (...)-2006

o wysokość kapitału początkowego

zmienia zaskarżona decyzje, w ten sposób, że uwzględnia do ustalenia wartości kapitału początkowego T. B. okres zatrudnienia od 12 czerwca 1973 roku do 31 marca 1974 roku w Ośrodku (...) w W..