Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 646/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Sylwia Łopaczewska

Protokolant: sekr. sąd. Kinga Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. C. i B. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego Nr (...) , wystawionego w dniu 21 sierpnia 2018r. przez (...) Spółkę Akcyjną Oddział Bankowości Detalicznej w Ł., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 29 września 2015r., w sprawie o sygn. akt II 1 Co 7438/15;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. C. i B. M. solidarnie kwotę 15.393,12 zł. (piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nakazuje ściągnąć od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 92,72 zł. (dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze), tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych, którą nakazuje pobrać z zaliczki uiszczonej w dniu 1 lutego 2019r., zaksięgowanej pod pozycją 500042097348;

4.  nakazuje ściągnąć od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 347,49 zł. (trzysta czterdzieści siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy), tytułem reszty nieuiszczonych kosztów sądowych;

5.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz W. C. i B. M. solidarnie kwotę 440,88 zł. (czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt osiem groszy), tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na poczet wydatków, uiszczonej w dniu 4 kwietnia 2018r., zaksięgowanej pod pozycją 500029301412.