Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 668/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Kaźmierak

Sędzia Ryszard Badio

Sędzia del. Jacek Kęckiewicz (spr.)

Protokolant stażysta Edyta Kucharska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 22 stycznia 2019 roku, sygnatura akt XIII GC 1668/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  „oddala powództwo;

2.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 917,00 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

II.  zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 586,00 zł (pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Jacek Kęckiewicz Bartosz Kaźmierak Ryszard Badio