Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 689/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bartosz Kaźmierak

Sędzia Ryszard Badio

Sędzia del. Jacek Kęckiewicz (spr.)

Protokolant stażysta Edyta Kucharska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 19 lutego 2019 roku, sygnatura akt XIII GC 1325/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1 i 3 nadając im treść:

1.  „zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz K. B. kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 marca 2018 roku do dnia zapłaty i oddala powództwo o zapłatę kwoty 3.355,80 zł wraz z odsetkami”,

3.  „zasądza od K. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 373,87 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu”;

II.  zasądza od K. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 380,88 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym;

III.  oddala apelację w pozostałym zakresie.

Jacek Kęckiewicz Bartosz Kaźmierak Ryszard Badio