Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 85/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Ławnicy: A. A., K. G.

Protokolant: Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko J. M. oraz (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o ustalenie istnienia stosunku pracy, ustalenie wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powódki A. K. na rzecz pozwanego J. M. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III. zasądza od powódki A. K. na rzecz pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 855 zł (osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.