Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 608/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz (spr.)

Sędziowie: Mariola Szczepańska

Tomasz Bajer

Protokolant: staż. Paulina Pniewska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko (...)Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę kwoty 62.257,69 zł

oraz z powództwa A. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...)(poprzednio (...)Spółce Akcyjnej) w W.

o zapłatę kwoty 26.681,87 zł

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu

z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt V GC 960/18

I.  oddala obie apelacje;

II.  zasądza na rzecz A. M. tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego:

a.  od (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset),

b.  od (...) Spółki Akcyjnej (...)w W. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset).

Mariola Szczepańska Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer