Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 215/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Magdalena Taukin

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa S. M.

przeciwko (...) Spółdzielni (...) w S.

o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i odszkodowanie

I.  zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. na rzecz powódki S. M. kwotę 14 127,25 zł (czternastu tysięcy stu dwudziestu siedmiu 25/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 października 2017 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. na rzecz powódki S. M. kwotę 2 700 zł (dwóch tysięcy siedmiuset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 6 864,24 zł;

V.  nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 2 967,84 zł (dwóch tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu 84/100 złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.