Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 4139/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Gąsior

po rozpoznaniu posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada 2019 r. w Warszawie

sprawy A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych(...) Oddział w W.

o przeliczenie emerytury

na skutek odwołania A. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 5 lipca 2019 r. znak: (...)

oddala odwołanie.

SSO Renata Gąsior

ZARZĄDZENIE

Odpis doręczyć odwołującej się wraz z pouczeniem oraz pełnomocnikowi ZUS bez pouczenia.

Dla celów informacyjnych przesłać odwołującej Uchwałę Senatu RP z dnia 12.07.2019 r. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, informując że w Parlamencie trwają prace nad przesłanym projektem ustawy, który umożliwi ponowne złożenie wniosku i przeliczenie emerytury.

SSO Renata Gąsior