Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV GC 1536/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2018 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Filip Wesołowski

Protokolant: Małgorzata Muratow

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 roku we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko (...) spółce z o.o. we W.

o zapłatę

na skutek zarzutów od nakazu zapłaty z dnia 22 grudnia 2017 roku (sygn. akt IV GNc 1741/17)

I.  nakaz zapłaty w całości utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1200 zł kosztów procesu.

Z/

1.  odnotować

2.  kal. 21 dni