Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1531/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek

Protokolant sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 roku w Ł.

sprawy z odwołania: L. P.

przeciwko : Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w N.

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w N.

z dnia 18 kwietnia 2018 roku i z dnia 16 maja 2019 roku znak (...)

o wysokość emerytury

1.  zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, iż przelicza wysokość emerytury L. P., przy przyjęciu do jej obliczenia wysokości wskaźnika podstawy wymiaru obliczonego z lat 1967 - 1986, w wysokości 164,30%, od 1 stycznia 2018 roku;

2.  oddala odwołania w pozostałej części;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w N. na rzecz L. P. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.