Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1144/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Paweł Barański

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2020 r. w Ł.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

przeciwko B. S.

o zapłatę

na skutek zarzutów pozwanego B. S. od nakazu zapłaty z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt I Nc 100/19 oraz od nakazu zapłaty uzupełniającego z dnia 26 kwietnia 2019 r., sygn. akt I Nc 100/19

1.  uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 20 marca 2019 roku w sprawie sygn. akt I Nc 100/19 w stosunku do B. S. w zakresie orzeczenia o kosztach procesu – w zakresie kwoty 173,25 zł (sto siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy);

2.  utrzymuje w pozostałej części w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 20 marca 2019 roku w sprawie sygn. akt I Nc 100/19;

3.  utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty uzupełniający w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie sygn. akt I Nc 100/19;

4.  zasądza od B. S. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu wywołanym wniesieniem zarzutów od nakazu zapłaty.