Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1584/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Bożena Rządzińska

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko S. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 26 kwietnia 2019 r. sygn. akt I C 195/19

uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w sprawie z dniem 12 lutego 2019 r. i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.