Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ca 344/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Beata Gutkowska

Sędziowie:

Joanna Machoń

Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. N. , G. N.

przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2019 r., sygn. akt I C 2791/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz B. N. i G. N. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.