Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 403/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Jolanta Jachowicz

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

przeciwko (...) (...) spółce jawnej w P.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 listopada 2019 roku, sygn. akt XIII GC 2355/18

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z pozostawieniem temuż sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.