Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 312/19, III Cz 339/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński (ref.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Anna Anduła – Dzikowska (del.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 1 października 2018 roku, sygn. akt III C 300/17

oraz zażalenia strony pozwanej na postanowienie zawarte w punkcie 2. tegoż wyroku

1/. oddala apelację,

2/. zasądza od A. R. na rzecz Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,

3/. zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądza od A. R. na rzecz Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 3.600,00 (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

4/. zasądza od A. R. na rzecz Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 261,00 (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.